VERZENDING | Binnen NL en BE

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MAISON BOUTIQUE LA JOLIE

Artikel 1 Definities

1. Maison Boutique La Jolie, gevestigd te Sliedrecht, KvK-nummer 64467252, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Maison Boutique La Jolie.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van producten door of namens Maison Boutique La Jolie waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Maison Boutique La Jolie in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
4. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeelte- lijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Producten worden na een uur uit het digitale winkelwagentje verwijderd.

2. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten.

3. Maison Boutique La Jolie kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

2. Maison Boutique La Jolie bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e- mail.

3. Maison Boutique La Jolie zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elek- tronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd
gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar Maison Boutique La Jolie geen invloed op heeft.
3. Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de klant.

Artikel 6 Informatieverstrekking

1. Klant stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst re- levant is tijdig beschikbaar aan Maison Boutique La Jolie.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Maison Boutique La Jolie zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart Maison Boutique La Jolie voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7 Herroepingsrecht

1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Maison Boutique La Jolie heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet ver- plicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten of producten anders dan fysieke producten.

Artikel 8 Verplichtingen bij herroeping

1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn. De originele labels mogen niet zijn verwijderd.

2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant. Gedragen en/of kapotte kleding kan niet retour worden genomen.

3. Maison Boutique La Jolie stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.

4. Maison Boutique La Jolie vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de her- roeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9 Uitoefening van herroepingsrecht

1. Klant meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan Maison Boutique La Jolie dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, in originele staat en verpakking, terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant. Klant di- ent een verzendbewijs te kunnen tonen aan Maison Boutique La Jolie.

4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 10 Levering en bezorging

1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Maison Boutique La Jolie is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

2. Maison Boutique La Jolie is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland en België.

3. Maison Boutique La Jolie streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.

4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 8 weken heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Maison Boutique La Jolie zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

1. Maison Boutique La Jolie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Maison Boutique La Jolie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Maison Boutique La Jolie is niet aansprakelijk voor het stukgaan van het product indien hier niet- zorgvuldig mee om wordt gegaan.
4. Maison Boutique La Jolie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.
5. Maison Boutique La Jolie is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers.
6. In het geval dat Maison Boutique La Jolie een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door
Maison Boutique La Jolie aan klant is gefactureerd, tenzij een wettelijke bepaling anders vereist.
7
. De klant vrijwaart Maison Boutique La Jolie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Mai- son Boutique La Jolie berusten bij Maison Boutique La Jolie en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
3. Bij inbreuk komt Maison Boutique La Jolie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door
haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Eigendom van door Maison Boutique La Jolie geleverde producten gaat over op klant wanneer de betal
ing volledig is voltooid.

Artikel 13 Aanbiedingen en acties

1. Maison Boutique La Jolie kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Maison Boutique La Jolie niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Maison Boutique La Jolie bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Maison Boutique La Jolie het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 14 Klachten en garantie

1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten uiterlijk 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Maison Boutique La Jolie.

2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vin- den op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Maison Boutique La Jolie is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Maison Boutique La Jolie en betrokken derden 12 maanden.

Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Not enough items available. Only [max] left.
Zoek door jouw wishlistVerwijder wishlist
WINKELMANDJE

Leeg winkelmandje

TERUG NAAR SHOP

Voeg notitie toe Voeg notitie toe
Voeg een kortingscode toe

Voeg een kortingscode toe

Jouw kortingscode wordt geactiveerd bij het afrekenen.